Nazwa projektu

VELA - Wsparcie systemu kształcenia i szkoleń zawodowych (eng. VET) poprzez innowacyjne i inkluzywne metody nauczania.

Numer referencyjny projektu

2021-1-IT01-KA220-VET-000032964

OPIS PROJEKTU

Wpływ kryzysu COVID-19 na edukację był bezprecedensowy. Cofnął on w czasie osiągnięcie międzynarodowych celów edukacyjnych i nieproporcjonalnie dotknął grupy najbardziej narażone na wykluczenie. Według “ UN – Policy Brief: Education during Covid-19 and beyond” ponad 1,5 miliarda osób uczących się na świecie jest lub było pozbawionych dostępu do narzędzi edukacyjnych z powodu pandemii COVID-19. Jednak wpływ na kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) był szczególny, a w porównaniu z innymi gałęziami systemu edukacji poświęcano im niewiele uwagi, często są one też postrzegane jako mające niższy status. Podczas, gdy w przypadku szkół powszechnych rządy przyjęły procedury umożliwiające uczniom powrót do szkoły, w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego panuje niebezpieczna beztroska. 

Istnieje ogromna różnorodność...

… narzędzi dostępnych dla nauczycieli i trenerów w celu tworzenia własnych materiałów i środowisk edukacyjnych, ale zdecydowana większość z nich nie jest dostosowana do kształcenia zawodowego. Gotowe materiały zawierające treści specyficzne dla kształcenia zawodowego są także znacznie mniej rozwinięte. W większości przypadków narzędzia udostępniane zarówno przez podmioty publiczne jak i lub prywatne skupiają się wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Powoduje to ryzyko, że osoby uczestniczące w edukacji i szkoleniach zawodowych znajdą się w gorszej sytuacji niż osoby uczące się według innych ścieżek edukacyjnych, ponieważ przedmioty ogólnokształcące traktowane są z większą starannością. Ta sytuacja jednak może być okazją zarówno dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i dla uczących się, by podnosić własne kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu VELA możemy przeciwdziałać kryzysowi edukacyjnemu, wspierając organizatorów systemów kształcenia zawodowego w stosowaniu innowacyjnych podejść i technologii cyfrowych do nauczania i uczenia się. Edukatorzy zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia, które wspierają kompleksowe podejście do innowacji oraz wykorzystania technologii cyfrowych do zmian pedagogicznych, technicznych i organizacyjnych. Projekt VELA przyczyni się do realizacji “ Digital Education Action Plan” promując skuteczne wykorzystanie autorefleksji oraz wymianę dobrych praktyk z innymi europejskimi interesariuszami, współpracując w celu osiągnięcia elastycznych i przenikających się ścieżek edukacyjnych.

CELE

Budowa bardziej zrównoważonego i odpornego na kryzys społeczeństwa UE poprzez podnoszenie jakości oferty edukacyjnej i szkoleniowej po pandemii COVID-19, wspieranie innowacji oraz włączanie grup znajdujących się w trudnej sytuacji.

Wspieranie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem nauczania i uczenia się poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych, bardziej adekwatnych podejść do nauczania i uczenia się.

Wsparcie grup w trudnej sytuacji w obliczu wyzwań związanych z niedawnym nagłym przejściem do nauczania online i nauczania zdalnego, przy jednoczesnym promowaniu równych szans i dostępu dla wszystkich.

a group of red triangles on a black background
a group of red triangles on a black background
a group of red triangles on a black background
WYNIKI PROJEKTU

Podręcznik: Analiza pola działania Projektu "VELA" i wykorzystanie najlepszych praktyk.

Prezentacja aktualnego kształtu oraz perspektyw w zakresie metod inkluzywnej edukacji cyfrowej, podnoszenie umiejętności potencjalnych i obecnych specjalistów dzięki narzędziom cyfrowym oraz omówienie luk w tych dziedzinach i potrzeb grup docelowych w krajach partnerskich i w Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ

Platforma Moodle: Dostępność Cyfrowa - wsparcie edukatorów w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w e-learning..

Platforma zawierająca niezbędne narzędzia podnoszące umiejętności instruktorów w zakresie oferowania kursów e-learningowych włączających osoby z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami.

DOSTĘP

E-book: Jak podnieść jakość e-learningu, utrzymać koncentrację podczas długich sesji online oraz wykorzystać grywalizację.

W e-booku zawarte będą interaktywne metody technologiczne, by monitorować postępy/motywację, a także metody współpracy i skutecznego transferu wiedzy.

Europejskie ramy zapewniania kompetencji cyfrowych - Narzędzia walidacji i uznawania oceny umiejętności.

Uczenie się przez całe życie oraz uznawanie osiągnięć i umiejętności ma na celu ułatwienie przejścia między różnymi miejscami pracy, przedsiębiorstwami lub sektorami, a także przejście z bezrobocia lub braku aktywności do zatrudnienia.

shape
a group of red triangles
GRUPY DOCELOWE
two people working on a laptop in a library Dimensions 1000 × 1500

Nauczyciele/lki, edukarzy/rki, facylitatorzy/rki oraz organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniami zawodowymi

podniesienie kompetencji cyfrowych w celu zwiększenia atrakcyjności kursów zawodowych i wzmocnienia zaangażowania grup zagrożonych wykluczeniem w proces edukacji

a person and another person working on computers in an office

Kierownicy/czki projektów, liderzy/rki społeczności, instruktorzy/rki i pracownicy/czki socjalni

zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi cyfrowych na rzecz włączenia społecznego grup zagrożonych wykluczeniem.

shape
shape
shape