learn
home5_4
CELE PROJEKTU VELA

CEL OGÓLNY: Budowa bardziej zrównoważonego i odpornego na kryzys społeczeństwa UE poprzez podnoszenie jakości oferty edukacyjnej i szkoleniowej po pandemii COVID-19, wspieranie innowacji oraz włączanie grup znajdujących się w trudnej sytuacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE: Wspieranie organizacji zajmujących się kształceniem i szkolenia zawodowymi poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych, odpowiadających na potrzeby metod i podejść do nauczania oraz promocja równych szans osób ze wszystkich środowisk, ze szczególnym wsparciem grup narażonych na wykluczenie w szczególnych sytuacjach, takich jak nieoczekiwane przejście na naukę zdalną online.

REZULTATY PROJEKTU

Platforma Moodle: Dostępność Cyfrowa - wsparcie edukatorów w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w e-learning.

E-book: Jak podnieść jakość e-learningu, utrzymać koncentrację podczas długich sesji online oraz wykorzystać grywalizację.

Europejskie ramy zapewniania kompetencji cyfrowych - Narzędzia walidacji i uznawania oceny umiejętności.

GRUPY DOCELOWE
pexels-antoni-shkraba-6609372

Nauczyciele/lki, edukarzy/rki, facylitatorzy/rki oraz organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniami zawodowymi

podniesienie kompetencji cyfrowych w celu zwiększenia atrakcyjności kursów zawodowych i wzmocnienia zaangażowania grup zagrożonych wykluczeniem w proces edukacji

pexels-jonathan-borba-3285203

Kierownicy/czki projektów, liderzy/rki społeczności, instruktorzy/rki i pracownicy/czki socjalni

zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi cyfrowych na rzecz włączenia społecznego grup zagrożonych wykluczeniem.