Τίτλος Έργου

VELA - VET Empowerment through innovative and inclusive Learning Approaches

Αρ. Αναφοράς Έργου

2021-1-IT01-KA220-VET-000032964

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το σοκ της κρίσης του COVID-19 στην εκπαίδευση ήταν άνευ προηγουμένου. Έχει βάλει το ρολόι πίσω στην επίτευξη των διεθνών εκπαιδευτικών στόχων και έχει επηρεάσει δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους. Σύμφωνα με το «ΟΗΕ – Συνοπτική Πολιτική: Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του Covid-19 και πέραν αυτού», περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο  μαθητές σε όλο τον πλανήτη επηρεάζονται ή έχουν επηρεαστεί από έλλειψη εκπαιδευτικού νοήματος λόγω της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) επηρεάζονται μοναδικά και έχει λάβει περιορισμένη προσοχή σε σύγκριση με άλλα μέρη του εκπαιδευτικού συστήματος και συχνά θεωρείται ότι έχει χαμηλότερη θέση. Ενώ για τα γενικά σχολεία, οι κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει πρωτόκολλα που επιτρέπουν στους μαθητές να επιστρέψουν στο σχολείο, στον τομέα της ΕΕΚ υπάρχει μια επικίνδυνη απροσεξία.

Υπάρχει τεράστια ποικιλία...

… εργαλείων που είναι διαθέσιμα στους δασκάλους και τους εκπαιδευτές για να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό και περιβάλλοντα, αλλά η συντριπτική τους πλειονότητα δεν είναι ειδικά για την ΕΕΚ. Το έτοιμο υλικό με περιεχόμενο ειδικό για την ΕΕΚ είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εργαλεία που παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς επικεντρώνονται αποκλειστικά στη θεωρητική γνώση. Υπάρχει κίνδυνος οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους μαθητές άλλων εκπαιδευτικών πεδίων, καθώς καταβάλλονται περισσότερες προσπάθειες στα γενικά σχολικά μαθήματα. Αυτή η εξαιρετική κατάσταση είναι μια ευκαιρία τόσο για τους παρόχους ΕΕΚ όσο και για τους μαθητές να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Το έργο VELA είναι σε θέση να αντισταθεί στην εκπαιδευτική κρίση, υποστηρίζοντας τους παρόχους ΕΕΚ στη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων και ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί θα εξουσιοδοτηθούν με απτά εργαλεία για να εμπλουτίσουν το πολιτιστικό τους υπόβαθρο και να υποστηρίξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για παιδαγωγικές, τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές. Το VELA θα συμβάλει στην εφαρμογή του «Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση» προωθώντας την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου αυτοστοχασμού και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους, συνεργαζόμενοι για την επίτευξη ευέλικτων και διαπερατών οδών μάθησης.

ΣΤΟΧΟΙ

Να δομηθεί μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία στην ΕΕ, ενισχύοντας την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά τον COVID-19, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

Υποστήριξη στους παρόχους ΕΕΚ για την αντιμετώπιση των διεργασιών διδασκαλίας και μάθησης μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής νέες και πιο σχετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζει η πρόσφατη ξαφνική στροφή στο διαδίκτυο και την απόσταση
μάθηση προάγοντας παράλληλα τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση σε όλους.

a group of red triangles on a black background
a group of red triangles on a black background
a group of red triangles on a black background
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Εγχειρίδιο: Ανάλυση του πεδίου δράσης «VELA» και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών.

Παρουσίαση των τρεχουσών και των προοπτικών μεθόδων και αναβάθμισης δεξιοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς μέσω ψηφιακών εργαλείων σε δυνητικούς και σημερινούς επαγγελματίες της αγοράς και συζήτηση για τα κενά σε αυτούς τους τομείς και τις ανάγκες των ομάδων-στόχων στις χώρες εταίρους και την ΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Πλατφόρμα Moodle: Ψηφιακή Προσβασιμότητα για την υποστήριξη εκπαιδευτών ΕΕΚ στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην ηλεκτρονική μάθηση.

Μια πλατφόρμα που θα περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών να προσφέρουν προσβάσιμα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης και υλικό που θα χρησιμεύσει ως συμπερίληψη όσων αντιμετωπίζουν αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ηλεκτρονικό βιβλίο: Πώς να αυξήσετε την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης, να διατηρήσετε τη συγκέντρωση σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδικτυακών συνεδριών και πόρων παιχνιδιού.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα παρέχει διαδραστικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά που δημιουργούνται για να δείχνουν σημάδια μεθόδων προόδου/παρακίνησης, μεθόδων συνεργασίας και να διασφαλίζουν ότι η δυνατότητα μεταφοράς είναι συγκεκριμένη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παροχή ψηφιακών ικανοτήτων - Εργαλεία επικύρωσης και αναγνώρισης αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Η δια βίου μάθηση και η αναγνώριση της μάθησης και των δεξιοτήτων στοχεύει στη διευκόλυνση της μετάβασης μεταξύ διαφορετικών θέσεων εργασίας, εταιρειών ή τομέων, καθώς και της μετάβασης από την ανεργία ή την αδράνεια στην απασχόληση.

shape
a group of red triangles
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ
two people working on a laptop in a library Dimensions 1000 × 1500

Εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές
και πάροχοι ΕΕΚ

για να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες προκειμένου να αυξήσουν την ελκυστικότητα των μαθημάτων ΕΕΚ και να διευκολύνουν τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

a person and another person working on computers in an office

Διευθυντές έργων, κοινοτικοί ηγέτες, εκπαιδευτές και κοινωνικοί λειτουργοί

που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την κοινωνική ένταξη των αποκλεισμένων ομάδων.

shape
shape
shape