Παράρτημα: Ενδυνάμωση της ΕΕΚ μέσω καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών προσεγγίσεων